ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محسن مسعودیان راد - مدیر کل کمیته امداد استان سمنان