ارتباط با مدیران استان

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان

محسن مسعودیان راد

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان
  • 02333444130
رسانه جدید

محمد قوسی

قائم مقام
  • 023-33444341
رسانه جدید

سعید اسعدی

رئیس روابط عمومی
  • 023-33432525
رسانه جدید

سیده فاطمه تقوی

معاون حمایت وسلامت خانواده
  • 023-33450555
رسانه جدید

حسن ویلان

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 023-33444583
معاون خود کفایی و اشتغال

علیرضا خدابنده

معاون خود کفایی و اشتغال
  • 023-33432626
معاون اداری و مالی

محمد علی حاجی علیان

معاون اداری و مالی
  • 023-33430404
معاون  فرهنگی

محمد ابراهیم یوسفیان

معاون فرهنگی
  • 023-33435310